solar system

การขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์

แอปพลิเคชั่น Solar Hero มีหน้าทีในการส่งเสริมการติดตังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร เพื่อให้อุปกรณ์ที่จะนำมาเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ PEA มีมาตรฐาน สร้างความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้ใช้บริการและโครงข่ายไฟฟ้าของ PEA และทีสำคัญยังเป็นช่องทางให้แก่ผู้สนใจได้เลือกซื้อใช้งาน

ทังนี้ ผู้ขอการรับรองผลิตภัณฑ์ควรตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับรองก่อนดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อไป

ขั้นตอนง่ายๆ

ในการขึ้นทะเบียน

 • step 1

  ขั้นที่ 1

  ตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ (PV & Invertors)

 • step 2

  ขั้นที่ 2

  กรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • step 3

  ขั้นที่ 3

  PEA ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน

 • step 4

  ขั้นที่ 4

  PEA ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก / แจ้งผลกลับสำหรับกรณีไม่ผ่านการคัดเลือก