ลงทะเบียนติดตั้ง Solar Rooftop

ข้อมูลส่วนตัว

ท่านสามารถหาหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าดังรูปตัวอย่างด้านล่าง ตัวอย่าง CA

สถานที่ที่ต้องการติดตั้ง

ตำแหน่งสถานที่ตั้งตาม GPS

แบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ถ้ามี)

ไฟล์นามสกุล jpg, jpeg, png และมีขนาดไม่เกิน 3 MB

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ไฟล์นามสกุล jpg, jpeg, png และมีขนาดไม่เกิน 3 MB

การให้บริการติดตั้ง

ต้องการเข้าร่วมโครงการ Solar ภาคประชาชน